Zabytki architektury drewnianej zgromadzone w skansenach na terenie woj. małopolskiego będą gruntownie odnowione dzięki projektowi Skansenova. Przedsięwzięcie, w którym uczestniczy ośmiu partnerów otrzymało unijne dofinansowanie przekraczające 9,1 mln zł.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, całkowity koszt zaplanowanych inwestycji wynosi blisko 13,7 mln zł. Środki te rozdysponuje siedmiu partnerów przy wsparciu Małopolskiego Instytutu Kultury. Są to: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (lider projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum Orawski Park Etnograficzny, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Skansen Dobczyce - część Muzeum im. Władysława Kowalskiego.

Każdy z partnerów podejmuje działania na rzecz ratowania i odnowy skansenów na swoim terenie. Celem projektu jest zachowanie zabytków architektury drewnianej, w tym sakralnej, poprzez zapewnienie ich ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem oraz wzrost dostępności do kultury.

W ramach projektu Sądecki Park Etnograficzny mieszczący się w strukturze Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przeprowadzi kompleksowy remont zabytkowych budynków znajdujących się w sektorach skansenu: pogórzańskim, łemkowskim, dworskim oraz kolonistów niemieckich.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie zarządzające Muzeum Dworem w Dołędze i Zagrodą Felicji Curyłowej w Zalipiu zaplanowało szereg prac w tych obiektach. W pierwszym z nich oprócz konserwacji i restauracji budynku dworu i spichlerza, odbudowana będzie chata drewniana.

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu przejdzie prace konserwatorskie i restauratorskie przy wszystkich obiektach wchodzących w jej skład (budynek mieszkalny, obora, stodoła, chata biedniacka, bróg i studnia). Z innej części Zalipia na teren zagrody będzie przeniesiona chata Stefanii Łączyńskiej.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaplanowało prace konserwatorskie w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu, a także przeniesienie tam obiektu drewnianego i zaadaptowanie go na cele wystawowe. Prowadzone będą także prace konserwatorskie w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.

Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zaplanowało m.in. słomianych i gontowych pokryć dachowych na zabytkowych obiektach drewnianych oraz murowanym ogrodzeniu skansenu.

Muzeum Orawski Park Etnograficzny wykona remont i konserwację zabytkowych domostw i odbuduje Zagrodę Pawlaczek składającą się z dwóch budynków.

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej planuje prace remontowo-konserwatorskie, a także przedsięwzięcia multimedialne: muzeum historii regionu (w Chałupie Anny Kozioł), przedstawienie codziennego życia w gospodarstwie na przełomie XVIII-XIX wieku (w Chałupie Banasika), przedstawienie procesu obróbki lnu (w Chałupie Wójta Maja).

Skansen Dobczyce - część Muzeum im. Władysława Kowalskiego zamierza przeprowadzić prace remontowo-konserwatorskie na wzgórzu zamkowym w Dobczycach.

Zaplanowano, że różnego rodzaju prace będą wykonane w sumie w 104 zabytkowych obiektach kubaturowych, w tym cztery z nich zostaną translokowane. 80 budynków zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowanych będzie też osiem wystaw stałych.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 13,7 mln zł, a kwota dofinansowania z UE przekracza 9,1 mln zł. Unijne wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, natomiast pozostałą część finansuje Urząd Marszałkowski (9,5 proc.) oraz instytucje kultury i gminy.