Twórcy filmowi, którzy z powodu pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium PISF w wysokości 2,4 tys. zł brutto na kwartał, ustanowione w ramach Programu wsparcia zawodów filmowych. Wyasygnowany ze środków Instytutu budżet na ten cel wynosi 1 mln zł.

Jak poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej w komunikacie, "w wyniku prac zespołu ds. kryzysu w kinematografii dyrektor PISF Radosław Śmigulski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Polską Akademią Filmową, Gildią Reżyserów Polskich i Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej, ustanowił Program wsparcia zawodów filmowych". "W ramach programu o stypendia mogą starać się twórcy filmowi, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej" - czytamy.

O stypendium mogą ubiegać się przedstawiciele wszystkich zawodów z branży filmowej, których przychody w 2019 r. nie przekroczyły 85,528 tys. zł brutto. Podstawą jego przyznania jest podpisany wniosek poświadczający trudną sytuację materialną wnioskodawcy i jej związek z wprowadzonymi w związku z epidemią ograniczeniami w funkcjonowaniu branży filmowej.

Wzór dokumentu jest dostępny na stronie PISF (pisf.pl/aktualnosci/stypendia-dla-tworcow/).

Wypełniony wniosek należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stypendiumsocjalne@pisf.pl. W przypadku ograniczonej możliwości dostępu do komputera i internetu pomoc w wysyłaniu wniosków zadeklarowały organizacje branżowe, wśród nich SFP.

Kwota wsparcia wynosi 2,4 tys. zł brutto. Można ubiegać się o nie raz na kwartał. Stypendium można otrzymać maksymalnie trzykrotnie. Czas trwania programu jest ograniczony - do 31 grudnia lub do wyczerpania środków przeznaczonych na pomoc.

Źródłem finansowania programu są środki własne PISF oraz pozyskane od partnerów zewnętrznych z tytułu dotacji celowych, darowizn i zawartych porozumień. Wyasygnowany ze środków Instytutu budżet stypendium wynosi 1 mln zł.

Zgłoszenia będą rozpatrywane w trybie ciągłym przez komisję, powołaną zarządzeniem dyrektora PISF, w skład której wchodzą: Łukasz Ronduda (rekomendowany przez Gildię Reżyserów Polskich), Robert Kaczmarek (reprezentujący Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej), Ilona Łepkowska (reprezentująca Polską Akademię Filmową) oraz Małgorzata Szczepkowska-Kalemba (reprezentująca PISF).

Komisja przedstawiać będzie dyrektorowi Instytutu rekomendację co do zasadności i wysokości przyznawanego stypendium, biorąc pod uwagę sytuację materialną wnioskodawcy w związku z ograniczeniami wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii koronawirusa, jego dotychczasowe przychody wynikające ze złożonego oświadczenia, a także możliwości pozyskania wsparcia z innych źródeł. Ostateczną decyzję co do przyznania i kwoty wsparcia podejmuje dyrektor PISF.

Więcej informacji o programie, w tym szczegółowy regulamin, można uzyskać pod adresem: www.pisf.pl >>>