Pomoc socjalna dla twórców i artystów w trudnym położeniu materialnym finansowana jest przez Fundusz Promocji Kultury, którego dysponentem jest minister kultury. Wnioski składać można przez cały rok. Osoby ubiegające się o taką pomoc zobowiązane są do wypełnienia specjalnego formularza (link do pobrania na końcu).

We wniosku należy podać dane osobowe oraz m.in.:

 • informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
 • informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej;
 • oświadczenie o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Do wniosku należy załączyć:

 • wymaganą dokumentację medyczną:
  a) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej wymagającej długotrwałego leczenia lub
  b) kopia zaświadczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, podpisana odręcznie przez wnioskodawcę wraz z formułą „za zgodność z oryginałem”
 • (jeśli dotyczy danego wnioskodawcy) kopia dokumentu potwierdzającego zaistnienie indywidualnego zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej, podpisana odręcznie przez wnioskodawcę wraz z formułą „za zgodność z oryginałem”
 • przykłady twórczości (np. nośnik elektroniczny typu pendrive lub płyta CD)

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy kierować na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem: Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury 2020

Zwolnienie pomocy socjalnej z podatku

Zwolnienie przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego możliwe jest w takich sytuacjach jak: indywidualne zdarzenie losowe (nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia, np. spowodowane działaniem sił przyrody), klęska żywiołowa lub długotrwała (przewlekła) choroba, wymagająca długotrwałego leczenia.

Jak podaje resort kultury dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego mogą być:

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, wymagającej długotrwałego leczenia,
 • kopia zaświadczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, podpisana odręcznie przez wnioskodawcę wraz z formułą „za zgodność z oryginałem” oraz
 • inne dokumenty potwierdzające zaistnienie indywidualnego zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej.

Ministerstwo kultury uczula, by nie wysyłać "dokumentacji medycznej innej, niż wskazane zaświadczenia (tj. aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, wymagającej długotrwałego leczenia, kopia zaświadczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej). Dokumentacja, inna niż wskazana, ulegnie bowiem wybrakowaniu (zniszczeniu)."

Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury (do pobrania) >>>