300 tys. zł dotacji wraz z odsetkami ma wypłacić Skarb Państwa organizatorowi Malta Festival Poznań - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Dotacji tej - mimo zawartej umowy - nie wypłaciło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację imprezy w 2017 r. Wyrok jest nieprawomocny.

Pozew o zapłatę przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 300 tys. zł dotacji skierowała do sądu Fundacja Malta, organizująca Malta Festival Poznań. W 2016 r. fundacja zawarła trzyletnią umowę na organizację poznańskiej imprezy, na mocy której MKiDN zobowiązało się do wypłaty dotacji celowych co roku. Jednak w 2017 r. do wypłaty dotacji nie doszło. Bezpośrednim powodem wstrzymania jej przez wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego był fakt, że jednym z kuratorów edycji festiwalu w 2017 r. był Oliver Frljić, chorwacki reżyser kontrowersyjnego spektaklu "Klątwa".

"Sąd Okręgowy w Warszawie (...) po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Fundacji Malta w Poznaniu przeciwko Skarbowi Państwa-Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zapłatę zasądza od Skarbu Państwa-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz Fundacji Malta w Poznaniu kwotę 300 tys. zł z odsetkami ustawowymi od dnia 1 marca 2018 r. do dnia zapłaty" - powiedział sędzia Jacek Bajak.

Sąd zasądził także od Skarbu Państwa-Ministra Kultury na rzecz Fundacji Malta kwotę 15 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia Bajak podkreślił, że sprawa dotyczyła "czysto zobowiązania kontraktowego i dla jej rozstrzygnięcia sąd musiał poddać analizie zapisy umowy".

"W ocenie Sądu Okręgowego zapisy umowy nie dawały podstawy do odmowy wypłaty świadczenia, do którego się zobowiązał minister podpisując umowę o dofinansowanie festiwalu" - powiedział Bajak.

Dodał, że "z umowy nie wynikały jakiekolwiek podstawy do odmowy zapłaty, jedynie sąd uznał, że paragraf 17. umowy dawał w szczególnych przypadkach możliwość zmniejszenia należnego świadczenia, w razie zmniejszenia się środków zgromadzonych na funduszu celowym, ale strona pozwana nie wykazała, aby takie okoliczności miały miejsce".

"Stąd też - jak uzasadniał sędzia Bajak - zapisy umowne nie przewidywały możliwości odmowy zapłaty, strona pozwana nie przedstawiła jakichkolwiek okoliczności zwalczających żądanie pozwu, natomiast przewijająca się argumentacja strony pozwanej co do rozbieżności programowych od tych przedstawionych we wniosku o dofinansowanie od rzeczywistych, sąd pragnie zauważyć, że z umowy i dokumentów dołączonych do pozwu wynika, że osoba kuratora festiwalu była już we wniosku o dofinansowanie wskazana w listopadzie 2015 r. i nie budziła kontrowersji, stąd też twierdzenia pozwanego w tym zakresie są gołosłowne".

Dyrektor Malta Festival Poznań Michał Merczyński powiedział, że "cieszy się, iż taki wyrok został ogłoszony". "Na pewno jest to sprawa precedensowa, bo Fundacja Malta, jako pierwsza instytucja wystąpiła przeciwko ministrowi kultury, przeciwko temu, że nie wypłacono środków na festiwal w roku 2017" - zwrócił uwagę Merczyński.

W jego ocenie, jest to "moment ważny dla tych wszystkich, którzy w podobnych sytuacjach się znaleźli, znajdują albo znajdą, bo nie zawsze sytuacja jest jednoznaczna z tym, w jaki sposób przyznaje się środki na wydarzenia kulturalne z puli ministra kultury".

Poznański Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta powstał w 1991 r. jako platforma prezentacji sztuki eksperymentalnej, offowej; dziś jest jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.