Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. Nowela reguluje m.in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury.

Projekt został przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak wskazano w komunikacie CIR, procedury obsadzania stanowisk dyrektorów instytucji kultury "mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez nie działalności", a "obecne przepisy dotyczące przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury wymagają doprecyzowania". Celem proponowanych przepisów jest "wprowadzenie bardziej szczegółowej, a przez to bardziej przejrzystej procedury konkursowej dotyczącej instytucji kultury wskazanych w rozporządzeniu".

Proponowane przepisy rozgraniczają zadania i obowiązki komisji konkursowej i organizatora wobec prawidłowo wyłonionego kandydata oraz doprecyzowują zakres obsługi komisji konkursowej przez organizatora. Nowela doprecyzowuje także dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów, m.in. jednoznacznie wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty. Ponadto określa zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.

Projekt zakłada, że w ciągu siedmiu dni od daty powołania dyrektora instytucji kultury program zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora lub instytucję kultury.

Nowela reguluje także zasady przekształcania w państwowe instytucje kultury dwóch humanistycznych instytutów badawczych, nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Chodzi o Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Jak poinformowało w komunikacie CIR, ośrodki te "mają długą tradycję badawczą, są zasłużone dla polskiej nauki i kultury, spełniają ważną rolę w regionach oraz prowadzą współpracę międzynarodową w obszarze nauk historycznych i społecznych". "Jednak z ich długoletniego funkcjonowania wynika, że prowadzona przez nie działalność nie powinna być finansowana środkami z komercjalizacji wyników badań i grantów badawczych, na które zapotrzebowanie w obszarze humanistyki jest nieporównywalne z badaniami mającymi zastosowanie w przemyśle, medycynie czy rolnictwie" - czytamy.

Zgodnie z proponowanym prawem oba instytuty zyskają status państwowych instytucji kultury, który zagwarantuje im stabilne finansowanie - będą otrzymywać dotacje ze środków budżetowych, znajdujących się w dyspozycji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zmiana ma zapewnić im "możliwość zachowania dorobku naukowego, kontynuowania działalności na zasadach niekomercyjnych oraz włączenia się w większym zakresie w działania związane z prowadzeniem polityki pamięci na Ziemiach Zachodnich oraz Północno-Wschodnich".

Nowela zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowić będą przepisy dotyczące dwóch instytutów badawczych, które wejdą w życie po 14 dnia od publikacji.