Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce. Producenci będą mogli uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję w naszym kraju - zakłada projekt ustawy o wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyjęty we wtorek przez rząd.

Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej został przygotowany pod koniec 2016 r. przez MKiDN. Przewiduje on m.in. możliwość uzyskania przez producentów czy przedsiębiorców zwrotu części kosztów poniesionych na produkcję audiowizualną realizowaną w Polsce. Odpowiedzialnym za udzielanie wsparcia finansowego w ramach projektowanego systemu ma być Polski Instytut Sztuki Filmowej (pierwotnie projekt zakładał, że byłby to powołany w tym celu Polski Fundusz Audiowizualny).

O przyjęciu projektu przez rząd poinformowało CIR.

W komunikacie wskazano, że wprowadzenie wsparcia finansowego związanego z produkcją powoduje rozwój infrastruktury audiowizualnej w krajach, gdzie realizowana jest duża liczba projektów zagranicznych. "Przykładem związanym z przyciąganiem dużych produkcji zagranicznych jest rozbudowa studiów w Irlandii, Czechach, czy Chorwacji. Polska pozostaje jednym z nielicznych państw europejskich, w którym brakuje tego typu rozwiązań (systemy wsparcia finansowego istnieją lub są planowane w 29 państwach Europy). Prowadzi to do stanu, w którym polski rynek audiowizualny przestaje być konkurencyjny w stosunku do pozostałych rynków europejskich" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono w nim, że przewidziany w projekcie system wsparcia finansowego rozwiązuje "najbardziej dotkliwy problem polskiego przemysłu audiowizualnego, który mimo sukcesów artystycznych ostatnich lat i postępującej profesjonalizacji produkcji jest narażony na stagnację". Dodano, że dzięki zaproponowanym rozwiązaniom nastąpi poprawa warunków funkcjonowania przemysłu audiowizualnego w Polsce i stworzenie nowoczesnego systemu wsparcia, które w dłuższej perspektywie przyciągną do Polski poważne inwestycje zagraniczne z tego sektora.

Zgodnie z projektem wsparcie finansowe przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie się odbywało w oparciu o maksymalnie uproszczone procedury kwalifikujące. Np. producent będzie mógł wystąpić do PISF z wnioskiem, który po ocenie formalnej, a także przeprowadzeniu tzw. testu kwalifikacyjnego zawierającego kryteria oceny filmu pod względem kulturowym i sektorowym (chodzi o identyfikację przesłanek kulturowych związanych z utworem oraz ocenę wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego) – zawrze umowę, która będzie gwarantowała mu późniejszy zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

"Wsparcie finansowe będzie wypłacane dopiero po zakończeniu produkcji lub jej części i poniesieniu przez producenta wszelkich kosztów z nią związanych, a także po dokonaniu analizy dokumentacji przez niezależną firmę audytorską" - wskazano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Podkreślono też, że zaproponowany system gwarantuje, że producent - aby uzyskać wsparcie finansowe - będzie musiał najpierw ponieść w Polsce określone koszty kwalifikowalne – tylko bowiem od faktycznie poniesionych kosztów będzie mógł otrzymać refundację (do 30 proc. kosztów). "Ważne jest także, że przed uzyskaniem wsparcia producent, co do zasady, uiści należności podatkowe związane z produkcją audiowizualną wykonywaną w Polsce" - dodano.

Poinformowano, że roczny budżet dofinansowań związany z wprowadzanym systemem wsparcia został określony na poziomie maksymalnie ok. 200 mln zł, z uwzględnieniem w kolejnych latach wskaźnika inflacji. "Biorąc pod uwagę sąsiednie rynki audiowizualne, jest to kwota, która pozwala zaistnieć w świadomości światowych partnerów branżowych" - napisało CIR.

Podkreśliło, że aby system był efektywny, wprowadzono obligatoryjne terminy obsługi beneficjentów – 28 dni na rozpatrzenie wniosku i 28 dni na analizę raportu stanowiącego podstawę do wypłaty środków.

W celu zapewnienia przejrzystości, PISF będzie prowadzić jawny rejestr wsparcia produkcji audiowizualnej, "zawierający listę podmiotów wnioskujących o zachętę finansową, beneficjentów zachęt, wysokości przyznanych środków oraz poziomu wykorzystania całkowitej wartości dotacji na wsparcie w ciągu roku kalendarzowego".

Projekt zakłada też, że co najmniej 10 proc. kwoty przeznaczanej na wsparcie finansowe PISF będzie przyznawał na produkcję filmów i seriali animowanych. W ramach obecnie obowiązujących systemów pomocy publicznej filmy animowane nie otrzymują wsparcia adekwatnego do potrzeb tej części sektora audiowizualnego - podało CIR.

Zgodnie z projektem nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.