Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje zrepolonizować przemysł filmowy i inne branże kreatywne. Ma na to pozwolić przedstawiony w ubiegłym tygodniu projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.
Przewiduje on przede wszystkim ustanowienie Polskiego Funduszu Audiowizualnego odpowiedzialnego za przyznawanie i rozliczanie środków na produkcję filmową, telewizyjną czy multimedialną. W dostępie do wsparcia finansowego zdecydowanie uprzywilejowani zostaną polscy przedsiębiorcy, którzy w kraju odprowadzają podatki i inne zobowiązania publicznoprawne.
O fundusze będą mogły ubiegać się także podmioty mające siedzibę w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem, że mają swój oddział w Polsce i to on wyprodukuje dofinansowywane dzieło. Z pomocy nie skorzystają natomiast m.in. nadawcy telewizyjni oraz dostawcy usług wideo na żądanie (VoD), o ile jest to dla nich podstawowa działalność.
Reklama
Minimalny roczny budżet PFA przeznaczony na wsparcie polskiej kultury audiowizualnej ma być określony na poziomie 100 mln zł (jego najważniejszym źródłem będzie dotacja celowa z budżetu państwa).
Zgodnie z propozycjami resortu wsparcie finansowe przyjmie formę refundacji 25 proc. wydatków kwalifikowanych, czyli kosztów realizacji danego projektu (przy czym ma być ono obliczane maksymalnie od 80 proc. całkowitych kosztów produkcji). Jak tłumaczy MKiDN w uzasadnieniu projektu ustawy, poziom pomocy ustalono na tak wysokim poziomie, gdyż Polska jest jednym z ostatnich państw w Europie, które nie wprowadziły jeszcze odpowiednich zachęt finansowych dla rodzimych producentów. A co za tym idzie, muszą one być konkurencyjne w stosunku do tych już istniejących w innych krajach. Co ważne, tylko podmioty, które mają już zapewnione co najmniej 50 proc. środków na sfinansowanie produkcji, będą mogły się starać o dotację.
Wnioski przedsiębiorców mają być rozpatrywane nie dłużej niż 28 dni. Decyzja o przyznaniu wparcia zapadnie pod warunkiem uzyskania odpowiedniej punktacji w teście kwalifikacyjnym (jego szczegóły zostaną określone w rozporządzeniu).
Jak wynika z uzasadnienia projektu, podstawowym kryterium oceny zgłoszonego projektu będzie m.in. to, jak długo zdjęcia do filmu będą realizowane w Polsce, czy to, ilu Polaków pracuje w ekipie filmowej.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przekazany do konsultacji