Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o artystach zawodowych, który skierował premier Mateusz Morawiecki. Do prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zaznaczył premier.

W projekcie, przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) podkreślono, że "chodzi o włączenie artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych z jednoczesnym zapewnieniem im mechanizmu wsparcia przy opłacaniu składek".

Wskazano, że nowe przepisy definiują kategorię artystów zawodowych i ich działalność. "Artyście zawodowemu zostaną przyznane uprawnienia bez względu na to, czy w świetle prawa autorskiego danej osobie przynależą prawa twórcy, czy prawa pokrewne do wykonywanego dzieła sztuki (utworu)" - napisano.

Powołanie Polskiej Izby Artystów

Projekt ustawy przewiduje się m.in. powołanie Polskiej Izby Artystów odpowiedzialnej w szczególności za rozpatrywanie spraw związanych z potwierdzaniem lub aktualizacją uprawnień artysty zawodowego, przyznawaniem artystom zawodowym dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wsparcie socjalne.W radzie izby zasiądzie czternastu przedstawicieli organizacji reprezentujących artystów, pięciu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uregulowane zostały także procedury uzyskania, poświadczania i aktualizacji uprawnień artysty zawodowego na podstawie dorobku potwierdzonego przez organizacje reprezentatywne dla środowisk artystycznych, a także przychodów z działalności artystycznej.

Artyści w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Ponadto określone zostały zasady dostępu artystów do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dostosowane do funkcjonowania systemu ubezpieczeń. Każdy artysta, który nie ma tytułu z innego źródła, np. działalności gospodarczej czy stosunku pracy, będzie opłacał składki liczone od podstawy ich wymiaru nie wyższej niż płaca minimalna.

Z budżetu państwa finansowane będą dopłaty na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla najmniej zarabiających osób posiadających status artysty.

Projekt ustawy zakłada, że artystom zawodowym, opłacającym składki na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe i zdrowotne z tytułu posiadania aktualnych uprawnień artysty zawodowego, których przeciętny miesięczny dochód (ze wszystkich źródeł, nie tylko działalności artystycznej), był niższy niż 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, będzie przyznawana na wniosek dopłata, która będzie wynosić od 20 proc. do 80 proc. obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, liczonych od podstawy ich wymiaru nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie.

Karta Artysty Zawodowego

Wprowadzona zostanie Karta Artysty Zawodowego (na wzór Karty Dużej Rodziny), która umożliwi tworzenie pakietów, udogodnień, ulg i ofert adresowanych do tej grupy społecznej.

Nowe przepisy przewidują, że każda działalność artystyczna ma charakter twórczy, bez względu na fakt, czy w świetle prawa autorskiego artyście przysługują prawa majątkowe ("twórcy") czy prawa pokrewne ("wykonawcy"). Konsekwencją tego będzie wprowadzenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej dla wszystkich artystów zawodowych.