Dwa nabory wniosków o unijne dofinansowanie projektów w obszarze kultury - dla regionów słabiej rozwiniętych oraz dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego - zostały ogłoszone przez MKiDN. Nabory potrwają od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r.

Konkursy zostały ogłoszone w ramach VIII osi priorytetowej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

"Ósma oś priorytetowa, która nazywa się Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, dotyczy kwestii związanych z infrastrukturą kultury i dziedzictwa narodowego" - wyjaśnił PAP Mariusz Pulikowski z Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN.

W ramach konkursu wnioskodawcy zgłaszają się do MKiDN ze swoimi projektami. Na podstawie złożonej dokumentacji komisja oceny projektów powołana w ministerstwie kultury dokonuje wyboru najlepszych aplikacji. Później minister kultury podpisuje decyzję o dofinansowaniu takich projektów i z takim wnioskodawcami są podpisywane umowy o dofinansowanie. Na podpisanie umowy o dofinansowanie jest 60 dni od momentu wydania decyzji.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 to największy program Unii Europejskiej, który jest finansowany z dwóch funduszy europejskich - Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego programu realizowane są projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym dotyczące ochrony środowiska, transportu, bezpieczeństwa energetycznego, a także ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

W ramach konkursu odbędą się dwa oddzielne nabory. Jeden skierowany do regionów słabiej rozwiniętych, drugi dla regionu lepiej rozwiniętego (za takie uznawane jest tylko woj. mazowieckie).

Budżet dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 500 mln zł, natomiast dla woj. mazowieckiego - 95 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

"To dofinansowanie dotyczy tzw. kosztów kwalifikowalnych, czyli takich kosztów, które mogą być refundowane w jakiejś części z funduszy europejskich. W niektórych projektach niekwalifikowalnym wydatkiem jest np. podatek VAT" - tłumaczył PAP Pulikowski.

O dofinansowanie mogę ubiegać się instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra kultury), naczelna dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez ministra kultury, szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych, jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych), podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż powyżej wymienione.

W ramach projektu wyróżnia się następujące typy projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu: prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu; rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów; zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich; modernizacja wystaw stałych; ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków; konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu); zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu); rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

"Te typy projektów mogą być łączone w ramach tych przedsięwzięć, czyli można łączyć prace konserwatorskie w obiekcie z zakupem wyposażenia" - powiedział Pulikowski

Katarzyna Krzykowska. (PAP)