Decyzję o przyznaniu dofinansowań projektom najlepiej ocenionym w konkursie BLISKO (akronim od słów Biblioteka, Lokalność, Inicjatywy, Społeczność, Kooperacja i Oddolność), zrealizowanym przez NCK i stanowiącym element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., podjął wicepremier, szef MKDNiS Piotr Gliński.

"Dotacje w wysokości od 100 000 zł do 134 700 zł wesprą działania beneficjentów, realizowane w cyklu dwuletnim, w terminie od 1 września 2021 r. do 15 listopada 2022 r." - podało NCK. Wymieniło także zadania dofinansowane z budżetu programu takie jak podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa i realizację wraz z partnerami projektów edukacyjno-animacyjnych.

Reklama

Centrum przypomniało też, że konkurs BLISKO adresowany jest do bibliotek publicznych będących samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz do samorządowych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne. Organem założycielskim jest dla nich odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców.

Konkurs BLISKO ma na celu m.in. włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa, a także nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury. "Jako tzw. trzeciego miejsca (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną - przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku" - podało NCK, dodając, że celem konkursu jest także podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to - jak podało NCK - wieloletni program rządowy na lata 2021–25, w ramach którego ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich MKDNiS, realizowany we współpracy z MENiN, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

"Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy" - dodało NCK.