Świat znalazł się na krawędzi zmian, które ukształtują nowy porządek XXI wieku. Dynamika globalnych przeobrażeń wymusi na nas konieczność zrozumienia na nowo znaczenia przestrzeni, w której żyjemy - obszarów położonych w sąsiedztwie, jak i tych pozornie dalekich, ale które wpływają na sukces lub porażkę Rzeczpospolitej.

„Wiele przyczyn skłaniało do napisania tej osobistej książki. Jest ona wynikiem refleksji, rozmów, spotkań, symulacji i gier wojennych, licznych podróży za Atlantyk i nad Pacyfik, do Ameryki i przez masy lądowe Eurazji. Po to, by zrozumieć położenie Polski. W czasie, przestrzeni i geostrategii” - mówi Jacek Bartosiak.

Geopolityka i geostrategia. Realność i konieczność

W pierwszym rozdziale swojej obszernej monografii Jacek Bartosiak opisuje zmieniające się geopolityczne otoczenie państwa polskiego w XXI wieku. Autor wyjaśnia zachodzące zjawiska, których jesteśmy świadkami. Przybliża prawa rządzące geostrategią i geopolityką, w tym miękką, jak i twardą siłę, stanowiącą software i hardware geopolityki. Obrazuje system światowy i miejsce Polski na geostrategicznej mapie.

Europa - nasz pępek świata

Druga część publikacji dotyczy systemu światowego oraz Europy w kontekście otoczenia Polski. Pokazuje miejsce Polski na pomoście bałtycko-czarnomorskim w odniesieniu do geopolitycznego teatru na starym kontynencie. Opisuje również geopolityczne zaangażowanie Wielkiej Brytanii oraz Francji.

Lądowe imperium od Wschodu

Trzeci rozdział autor poświęca największemu państwu Mackinderowskiego Heartlandu - czyli Rosji. Imperium, które „wisi” nad losem Rzeczpospolitej oraz narodów pomostu bałtycko-czarnomorskiego. Jest to najobszerniejszy fragment książki, ponieważ wątek ten determinował los i przyszłość Rzeczpospolitej od zawsze. Rozdział dotyczy m.in. usytuowania geopolitycznego tego ogromnego kraju oraz jego geohistorii, w tym toczonych konfliktów.

Zewnętrzny hegemon

W kolejnym rozdziale zostaje przedstawiony nadal najważniejszy gracz na światowej scenie geopolitycznej, czyli USA. Jest to wielki hegemon, który zdominował półwysep Europejski w XX wieku. Autor mówi również o tym, jaka może być przyszłość Eurazji w XXI w związku ze słabnięciem Stanów Zjednoczonych.

Jacek Bartosiak opisuje szczegółowo, już mijającą, postzimnowojenną transformację układu sił na świecie, jak została utrwalona na kilkadziesiąt lat przez system z Bretton Woods oraz NATO.

Autor prezentuje także USA w kontekście projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

W strefie zgniotu

W tym fragmencie książki autor przybliża kwestie związane ze znajdującą się pod ogromną presją przestrzenią Polski, ulegającą przemożnym wpływom geopolitycznego Lądu i Morza. Pisze o potrzebie reorganizacji państwa polskiego od wewnątrz i na zewnątrz poprzez poszukiwanie nowej siły.

Polski teatr wojny

Ostatnia część publikacji poświęcona jest polskiemu teatrowi wojny. Autor przedstawia prawidłowości związane z tym zagadnieniem, zarówno w przeszłości - odnosząc się doświadczeń historycznych Polski, szczególnie ze Wschodnim imperium - jak i w przyszłości, ponieważ prawidłowości te są bardzo podobne.

Publikacja ma 872 strony i jest opatrzona kolorowymi mapami.