Osiem zgłoszeń wpłynęło w konkursie na nowego dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, prowadzonym przez zarząd woj. śląskiego – poinformował w środę marszałek regionu Jakub Chełstowski. Nowy dyrektor ma zastąpić odwołaną w styczniu br. Alicję Knast.

Po odwołaniu Knast obowiązki dyrektora Muzeum Śląskiego pełni Marcin Gwoździewicz. Zgodnie z przepisami, po odwołaniu dyrektora zarząd województwa ma 12 miesięcy na przeprowadzenie konkursu na nowego dyrektora.

W biuletynie informacji publicznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego zarząd województwa 1 września br. zamieścił informację o zamiarze ogłoszenia konkursu przed 29 września, aby nowego dyrektora wybrać przed 29 stycznia 2021 r. (rocznica odwołania dyrektor Knast).

Ostatecznie zarząd woj. śląskiego ogłosił konkurs – w uzgodnieniu ze współprowadzącym placówkę Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 23 października br., z terminem przyjmowania ofert od 27 października do 27 listopada br.

Reklama

W pierwszych dniach po tym terminie biuro prasowe urzędu marszałkowskiego nie odpowiadało na pytania m.in. o liczbę przesłanych ofert. W środę marszałek Chełstowski, pytany przez PAP po briefingu nt. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych odpowiedział, że jest ich „osiem do dziewięciu”. Następnie rzecznik marszałka Sławomir Gruszka doprecyzował, że wpłynęło osiem zgłoszeń.

Chełstowski nie odpowiedział, czyje kandydatury wpłynęły w konkursie. Odwołał się do zapisu regulaminu, zgodnie z którym członkowie komisji konkursowej „są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do treści złożonych wniosków, a w szczególności programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Reklama

W regulaminie i harmonogramie konkursu określono, że komisja konkursowa, powołana przez zarząd województwa, będzie liczyła 11 członków, samo postępowanie będzie miało dwa etapy (w pierwszym wskazani zostaną kandydaci, z którymi komisja będzie chciała rozmawiać w drugim etapie), a praca komisji zakończy się w ciągu 90 dni od upływu terminu składania ofert.

Komisja ma wyłonić kandydata na dyrektora lub zdecydować o nieprzydatności zgłoszonych kandydatur. Kandydaci muszą dysponować m.in. co najmniej 3-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym i znajomością języka obcego. Powinni znać przepisy dot. funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzealnych, a także obowiązujących w nich zasad finansowych.

Wymagane są ponadto m.in.: doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum są wymogiem dodatkowym, nieobowiązkowym.

Dyrektor Alicja Knast została 29 stycznia br. odwołana ze stanowiska przez zarząd woj. śląskiego - po zarzutach postawionych jej w wyniku wcześniejszych kontroli i audytu w placówce.

17 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność uchwały zarządu woj. śląskiego w tej sprawie. 8 września br. gliwicki WSA przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez zarząd woj. śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Zarząd woj. śląskiego odwołał Alicję Knast ze stanowiska, tłumacząc to nieprawidłowościami wykazanymi podczas kontroli i audytu. Szefowa czołowego w regionie muzeum została odwołana, choć szef współprowadzącego placówkę resortu kultury, prof. Piotr Gliński, w swojej opinii ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości nie są wystarczającą przesłanką do odwołania dyrektor. Minister pozostawił jednak decyzję zarządowi woj. śląskiego, jako organowi sprawującemu bezpośrednio nadzór nad muzeum.

Dyrektor Knast, odnosząc się wcześniej do zapowiedzi jej potencjalnego odwołania mówiła, że to następstwo m.in. jej sprzeciwu wobec organizowania w muzeum konwencji politycznych oraz różnicy zdań między urzędem marszałkowskim a muzeum w sposobie postrzegania tej instytucji. Dyrektor nie kwestionowała zarzutów stawianych w wyniku kontroli, jednak, jej zdaniem, nie były to uchybienia tak poważne, jak sugerowali urzędnicy marszałka. Zapowiadała wystąpienie na drogę sądową.

Alicja Knast została powołana na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w 2014 r. bez konkursu, w trudnej sytuacji placówki. Wobec opóźnień i trudności budowy nowej, podziemnej siedziby muzeum na trudnym terenie dawnej kopalni, pojawiło się zagrożenie utraty pieniędzy z UE.

Dyrektor doprowadziła do jej otwarcia w czerwcu 2015 r. Charakter nowej siedziby Muzeum Śląskiego zaowocował nagrodami architektonicznymi; nagrody przyznawano też w ostatnich latach placówce i jej dyrektor za działalność wystawienniczą i edukacyjną. W grudniu ub. roku wiceminister kultury Jarosław Sellin wręczył dyrektor Knast brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W połowie października br. Alicja Knast wygrała konkurs i od nowego roku będzie zarządzała Galerią Narodową w Pradze.